1.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii si
a bugetului pe anul 2018.
2.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr.29 la
Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. 66 din 07.03.2018 privind
aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate
partial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne pe anul 2018.
3.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitalie publica a unui teren in
suprafata de 700 mp apartinand domeniului public al municipiului Bdrlad, in
vederea amplasarii unui patinoar a carui activitate va fi administrata de chirias.
4. Proiect de hotarare pentru aprobarea sprijinului financiar neranrbursabil
acordat in baza Regulamentului privind regimul finanlarilor nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat
al spatiului detinut de catre Fundatia Umanitara ” The Myosotis Trust” , situat in
Barlad, str Stefan cel Mare ffi.6, bl.B1-3, sc.B, parter ap.2l, in vederea infiintarii
Centrului de permanenta Barlad.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitalie ptrblica cu
strigare a unor suprafele de teren din Obor, atunci cand exista mai mult de un
ofertant, pentru amplasarea de utilaje, instalalii, etc. de agrement, pe perioada de
desfasurare a Balciului anual.
7.Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului cu NC74646, (I.C.A.-
T.B.), amplasat in municipiul Barlad, extravilan, judetul Vaslui in 3 loturi si
declararea de utilitate publica locala a acestora.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si indicatorilor
tehnico-economici (la etapa de studiu de fezabilitate), precum si a executiei
obiectivului de investilii ,,Amenajare balon presostatic pe structura metalica, cu
generator de250 kw” la Stadionul municipal Barlad.
9.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la H.C.L.M.
Barlad nr. 281125.09.2017 privind aprobarea Statului de Functii si a Organigramei
pentru personalul contractual din cadrul Directiei pentru Administrarea Pietelor
Parcarilor si Cimitirelor din Barlad.
lO.Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C.
Compania de Utilitati Publice S.A. Barlad.
l l.Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unor posturi de
functie publica de executie existente in statul de functii al aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Barlad si al Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Municipal Barlad.
l2.Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unui post de executie
de natura contractuala existent in statul de functii al Serviciului Public Biblioteca
Municipala ,,Stroe S.Belloescu” din subordinea Consiliului Local Municipal
Barlad.
l3.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei 2 la
Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. 239131.07 .2017 privind
aprobarea criteriilor restrictive si a criteriilor de ierarhizare in vederea atribuirii de
terenuri in conditiile legii nr. 1512003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala.
l4.Proiect de hotarare privind includerea unor suprafele de teren in domeniul
privat al municipiului Barlad.
l5.Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul public al Municipiului
Barlad a unor imobile.
l6.Proiect de hotarare privind obtinerea acordului de vecinatate pentru
construirea Centru SPA si fitness cu regimul de inaltime P+28 pe terenul
proprietate private , situat in municipiul Barlad, Bulevardul Republicii nr. 279 A.
17.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea unor pozitii din
inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Barlad atestat
prin Hotararea de Guvern nr.l 361 din 2001,anexa nr.3.
18.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea unor pozitii din
inventarul bunurilor ce apartin dcrmeniului public al municipiului Barlad atestat
prin HotarareaConsiliului Local ru. 93125.04.2013.
l9.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitalie publica a unei
suprafele de teren apartinand domeniului public al municipiului Barlad, cu
destinatia alee de servitute.
20.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitalie publicar a unei
suprafele de teren apatinand domeniului public al municipiului Barlad, cu
destinatia alee de servitute.
2l.Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de extindere a
retelei de apa potabila si canalizare in municipiul Barlad.
22.Proiect de hotarare pentru aprobarea scoaterii din functiune si casarea
unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Barlad.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic ,, Extindere
retea de alimentare cu apa strada Aleea Crangului din cartier Deal II ,, din
municipiul Barlad,,
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic Reabilitare
retea de alimentare cu apa OL 133, strada Dorna – tronson strada
campia Libertatii din municipiul Barlad
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic ,, Extindere
retea de alimentare cu apa strada Fundatura Decebal ,, din municipiul Barlad
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic ,, Executie
canalizate pluviala strada Tecuciului-Fun Curier- Depozit Berlin ,o din mtrnicipiul
Barlad.
27 . Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori tehnico-economici – faza
Studiu de Fezabilitate cu elemente de DALI – pentru obiectivul de investitii
„Reabilitarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii operationale al Scolii
Gimnaziale de Arte „N.N. Tonitza” Municipiul Barlad, Judetul vaslui,,.
28.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori tehnico-economici
Studiu de Fezabilitate – pentru obiectivul de investitii „Construire si dotare
cresa,
Municipiul Barlad, Judetul Vaslui”;
29.Proiect de hotarare privind modificarea nr.27/ 128.02.2018 pentru aprobarea tarifelor aferente
din municipiul Bdrlad.
30.Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii cladirii din
strada Stefan Procopiu, nr. 6, Barlad, aflata in subordinea Directiei de Asistenta
sociala, din „Cantina de Ajutor Social” in Sala de ceremonii ,,Cerbul de Aur,, .
3l.Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre
Consiliul Local municipal Barlad si Asociatiile ,,Un Nou inceput in Viiata,, si „Podul Dragostei” in perioada iulie – august 2018.
32.Proiect de hotarare privind desemnarea unui cabinet de avocatlrra care
sa reprezinte interesele Municipiului Barlad in dosarele civile inregistrate sau care
urmeazd a fi inregistrate pe rolul instantelor, in contradictoriu cu SC AXA OPTIC
SRL si SC HR GLOBAL CONSULT SRL
33.Completarea HCLM Barlad
activitatii de iluminat public
33. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta
gratuita, pe durata existentei locuintei proprietate personala, asupra terenurlui situat
in Bdrlad, str. C.I. Parhon nr. l2,jud. Vaslui, in favoarei d-nei $ubert Cristina.
34.Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local a
transportului pentru doi elevi de la Colegiul National „Ghe. Rosca Codreanu”din
mun. Barlad, invitati la Conferinta Internationala pe teme de leadership si
antreprenoriat NEXT GENERATION LEADER FORUM, organizata in Ontario,
Canada.
35.Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local a
transportului pentru 12 elevi din municipiul Bdrlad la Festivalul National
„MAMAIA COPILOR”, editia 2018.
36.Proiect de hotarare privind Programul si Devizul Estimativ ale
activitatilor cultural artistice din luna iunie 2018.
37. Proiect de hotarare privind organizarea de catre Serviciul Public ”
Directia Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor” mun Barlad, a evenimentului
„TARGUL DE SFANTUL IllE”-edilia I.
38.Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii filmului documentar ”
Barladul in Anul Centenar al Marii Unirii”.
39. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor locuinle sociale
situate in Blocul 1, str.V.I.Popa nr 8, in vederea inchirierii.
40. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si Expertiza
seismica bloc Victoriei ( ONT ),, din municipiul Barlad.
41. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei ,,Expertiza seismica
bloc ,A.3, strada N. Tonitza nr. 3 ,, din municipiul Barlad.
42.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta si al
presedintelui de rezerva al Consiliului Local Municipal Barlad pentru sedintele din
luna iulie 2018.
43.Diverse