l. Proiect de hotarare privind infiintarea si delegarea prin concesiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapin din municipiul Barlad; 2. Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile din inventarul domeniului privat al municipiului Barlad, in inventarul domeniului public al municipiului Barlad. 3. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii imobilelor ce reprezinta strazi situate in cartierul Alexandrul cel Bun. 4. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L.M. Barlad nr. 132102.05.2018 privind aprobarea tarifelor de colectare, transport si depozitare a deseurilor de la populalie(case si blocuri), de la agentii economici de pe raza municipiului Barlad si comunele limitrofe. 5. Proiect privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 228131.07.2017, privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale .,,Administra{ie,, din Aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice din subordinea Consiliului Local municipal Barlad; 6. Proiect de hotarre privind reorganizarea Biroului Administrarea fondului Locativ serviciu public de specialitate, fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local Municipai Bdrlad, din subordinea Serviciul Public Administrarea Fondului Locativ si incasare Taxe Salubritate si modificarea Hotaririlor Consiliului Local Municipal Barlad nr.33712018 qi nr. 410/2018.