Fermierii trebuie sa fie informați urgent in ceea ce privește cerințele si obligațiile aferente schemelor sau masurilor de ajutor ori sprijin din perioada de tranziție 2020-2021! 

Am votat, în Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic, proiectul de lege privind aprobarea O.U.G. nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, pana la data aplicării noului cadru juridic care va acoperi perioada care începe la 1 ianuarie 2023.

 

Prin ordonanta de urgenta s-au aprobat schemele de plati, ca mecanisme de sustinere si de garantare a protectiei drepturilor beneficiarilor, respectiv schemele de plati directe si ajutoarele nationale tranzitorii, pentru anii 2021 și 2022.

Schemele de plati directe sunt urmatoarele:

 1. a) schema de plata unica pe suprafata;
 2. b) plata redistributiva;
 3. c) plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;
 4. d) plata pentru tinerii fermieri;
 5. e) schema de sprijin cuplat;
 6. f) schema simplificata pentru micii fermieri.

Ajutoarele nationale tranzitorii, denumite in continuare ANT se acorda in sectoarele vegetal si zootehnic

 

Depunerea de către fermieri a cererii unice de plată a început la data de 1 martie 2021.

Cererile unice de plata se depun pana la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, la centrul APIA.

Cererile unice de plata pot fi depuse si dupa data-limita de depunere, in termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul daca cererea uniea de plata ar fi fost depusa pana la termenul stabilit. Daca o astfel de intarziere depaseste 25 de zile calendaristice, cererea de ajutor sau de plata este considerata inadmisibila, iar beneficiarului nu i se acorda niciun ajutor sau sprijin.

Modificarile la cererile unice de plata se depun fara penalitati de intarziere pana la data de 31 mai a anului in cauza, conform art. 15 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014. Depunerea unei modificari a cererii unice de plata dupa data-limita pentru o astfel de depunere determina o reducere de 1% pe zi lucratoare a sumelor pentru utilizarea efectiva a parcelelor agricole in cauza, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Modificarile cererilor unice de plata sunt admisibile doar pana la data-limita de depunere cu intarziere a cererilor unice de plata.

 

Primariile pe raza carora se afla terenurile agricole sunt obligate:

 1. a) sa informeze in prealabil fermierul cu privire la eliberarea adeverintei;
 2. b) sa elibereze adeverinte conform inscrisurilor din registrul agricol fara conditionarea de plata impozitelor sau taxelor locale de eatre fermier;
 3. c) sa transmits adeverintele eatre centrele judetene sau locale APIA la solicitarea acestora.

 

Pentru a beneficia de platile directe, fermierii trebuie:

 1. a) sa fie inregistrati in Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
 2. b) sa depuna cerere unica de plata in termen;
 3. c) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, iar in cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbu§tilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha si/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale.

Pentru legume cultivate in sere si solarii, pentru care se acorda sprijinul, suprafata minima a exploatatiei este de 0,3 ha, iar suprafata minima a parcelei este de 0,03 ha;

 1. d) sa declare toate parcelele agricole, in sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.
 2. e) sa declare toate zonele de interes ecologic;
 3. f) sa declare la depunerea cererii unice de plata datele de identificare si de contact actualizate si sa notifice APIA despre modificarea acestora in termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
 4. g) sa notifice APIA in termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificarile aparute in inregistrarile persoanelor juridice de la Oficiul National al Registrului Comertului privind: administratorul sau administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
 5. h) sa comunice in termen de 15 zile calendaristice, in scris, la APIA orice modificare a datelor declarate in cererea unica de plata si in documentele doveditoare survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii și data acordarii platii;
 6. i) sa inscrie, sub rezerva aplicarii sanctiunilor prevazute de art. 320-328 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere unica de plata si in documentele anexate acesteia privind lista suprafetelor si/sau efectivele de animale;
 7. j) sa fie informati ca datele din formularul de cerere unica de plata vor fi introduse in baza de date a Sistemului Integrat de Administrare si Control, pastrate, procesate prelucrate cu alte institutii ale statului și entitati ce au rol de verificare si control, verificate in vederea calcularii sumelor de plata si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice și de evaluari economice, potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, republicata;
 8. k) sa fie informati ca datele personale si datele inscrise in cererea unica de plata despre suprafetele si animalele din exploatatie vor fi prelucrate si utilizate pentru controale administrative incrucisate cu bazele de date ale altor autoritati publice cu competențe in gestionarea acestor tipuri de date;
 9. l) sa respecte normele de ecoconditionalitate prevazute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe intreaga exploatatie;
 10. m) sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc ca terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispozitia lor, cu exceptia adeverintelor conform inscrisurilor din registrul agricol, sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civila a unitatilor administrativ-teritoriale, daca este cazul. Documentele care fac dovada ca terenul agricol se afla la dispozitia fermierului, inclusiv adeverinta conform inscrisurilor din registrul agricol, trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile la data depunerii cererii;
 11. n) sa permita efectuarea controalelor de catre APIA sau de catre alte institutii abilitate in acest sens;
 12. o) sa marcheze in teren limitele parcelei utilizate, atunci cand este cultivată cu aceeasi cultura cu a parcelei sau parcelelor invecinate;
 13. p) sa identifice, sa declare, in cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, in aplicatia electronica GIS, pusa la dispozitie de catre APIA, care permite prelucrarea datelor spatiale si alfanumerice privind suprafetele declarate, și sa utilizeze datele cadastrale acolo unde acestea sunt disponibile pentru identificarea localizarii parcelelor.

Iulian Mihail Bîca – senator PNL Bârlad