Simplificarea procedurilor administrative pentru producerea de energie regenerabilă

Am votat această inițiativă legislativă, atât în comisiile de specialitate, cât și în plen. Actuala conjunctură națională și internațională de pe piața energiei necesită măsuri rapide, ferme, predictibile, precum și simplificarea legislației. Modificările adoptate încurajează investițiile în acest domeniu și răspunde nevoii de producere a energiei regenerabile. a declarat senatorul Iulian-Mihail Bîca. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a aprobat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 

Modificările și completările aduse permit implementarea Directivei UE 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, directivă prin care sunt instituite obligații ferme pentru statele membre de a contribui la realizarea obiectivului obligatoriu al Uniunii Europene – până în anul 2030 ponderea energiei din surse regenerabile să fie de cel putin 32%. 

Pentru ca realizarea acestui scop sa fie posibilă, legiuitorul european subliniază că „Procedurile administrative de durată constituie un obstacol administrativ major și sunt costisitoare. Simplificarea proceselor administrative de acordare a autorizațiilor și stabilirea unor termene clare pentru luarea deciziilor de către autoritățile cărora le revine competența de a elibera autorizația pentru instalația de producere a energiei electrice pe baza depunerii unei cereri ar trebui să stimuleze o abordare mai eficace a procedurilor, reducând astfel costurile administrative. ” (art.55 din Directiva).  

 

Prin modificările și completările aduse, pe terenurile agricole de clasa a Ill-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate obiective de investiție specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile, astfel: capacități de producție a energiei solare, energiei eoliene, unități de stocare ale electricității, stații de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafață de maxim 50 ha. 

Modificările aprobate armonizează legislația națională cu legislația europeană. Acestea au în vedere: 

– includerea expresă a facilităților de producere a energiei regenerabile în cadrul situațiilor de excepție în care se poate construi pe terenuri agricole extravilane;  

– prevederea expresă a momentului scoaterii terenurilor din circuitul agricol, respectiv, la momentul autorizării construirii;  

– reglementarea posibilității scoaterii parțiale, definitive sau temporare, a terenurilor din circuitul agricol. 

Modificările legislative au avut în vedere și alte situații în care: 

– suprafața de teren agricol situată în extravilan se utilizează în sistem dual, atât pentru producția agricolă, cât și pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile; în această situație nu mai este necesară procedura de scoatere din circuitul agricol și se elimină obligativitatea plății tarifului la Fondul de Ameliorare a Fondului Funciar; 

– scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol se poate face și parțial doar pentru suprafețele de teren afectate de instalația de producere sau stocare a energiei regenerabile, restul de teren liber rămânând în circuitul agricol. 

 

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, pentru aceste obiective, se aprobă prin decizia directorului direcției pentru agricultură județene, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru suprafețe mai mari de 1 ha.